REGULAMIN

Sklep Internetowy 4convy.com działający pod adresem https://www.4convy.com jest serwisem prowadzonym przez:

International Trade Ernest Pielaciński z siedzibą w Wyszogrodzie 09-450, ul. Płocka 33a, NIP 7743173457, REGON 389164906.

Adres pocztowy: 4convy.com / International Trade Ernest Pielaciński, ul. Płocka 33a, 09-450 Wyszogród

Adres e-mail: kunde@4convy.com

Numer telefonu: 789 282 509

§ 1

Słowniczek

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

KONSUMENT osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.

TOWARY oznaczają wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym 4convy.com

ZAMÓWIENIE oznacza oświadczenie woli konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

KOSZYK ZAMÓWIEŃ oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie przedsiębiorcy www.4convy.com, która umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień konsument wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt dostawy.

UMOWA SPRZEDAŻY umowa cywilno-prawna na mocy, której sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego – konsumenta własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący – konsument zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym (przedsiębiorcą) a kupującym (konsumentem) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

LOKAL PRZEDSIĘBIORCY miejsca prowadzenia działalności będące nieruchomościami, w których International Trade Ernest Pielaciński z siedzibą w Wyszogrodzie prowadzi swoją działalność gospodarczą na stałe:

ul. Płocka 33a, 09-450 Wyszogród

TRWAŁY NOŚNIK oznacza materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci dysk twardy, itp.) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS/MMS, itp.) umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa.

TREŚCI CYFROWE oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ oznacza wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (konsumenta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.

USŁUGODAWCA oznacza przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. International Trade Ernest Pielaciński z siedzibą w Wyszogrodzie 09-450, ul. Płocka 33a, NIP 7743173457, REGON 389164906.

USŁUGOBIORCA oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną.

GWARANCJA oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego (konsumenta), w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.

RĘKOJMIA oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.

KODEKS CYWILNY oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez International Trade Ernest Pielaciński z siedzibą w Wyszogrodzie sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego 4convy.com oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Sklep internetowy 4convy.com zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie https://www.4convy.com i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi:

umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego 4convy.com za pomocą koszyka zamówień,

umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego 4convy.com na zasadach określonych w § 10 Regulaminu,

umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe.

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź

Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa

Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego 4convy.com przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego 4convy.com

Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zawarto w Polityce Cookies

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ opinii/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.

Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 2 ust. 9 regulaminu.

Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi “newsletter” poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

§ 3

Warunki sprzedaży

Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.

Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.

W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.

Sklep internetowy 4convy.com zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:

złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień,

potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku (link aktywacyjny) “Kupuję i płacę” w ostatnim kroku koszyka zamówień.

Na adres e-mail kupującego sklep internetowy 4convy.com przesyła wiadomość gdzie przekazuje konsumentowi w jasny i wyraźny sposób informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności:

głównych cech towarów w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju,

łącznej ceny wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe,

podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów.

Klient może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. możliwość śledzenia on-line losów przesyłki,

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia składania kolejnego zamówienia. W celu uzyskania dostępu do konta Klient powinien podać login i hasło. Login i hasło są ciągiem znaków ustalonych przez Klienta, które Klient ma obowiązek zachowania w tajemnicy i chronienia przed dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

International Trade Ernest Pielaciński z siedzibą w Wyszogrodzie dostarcza na żądanie nabywcy- fakturę VAT.

W chwili dostawy Sklep internetowy 4convy.com dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Konsumenta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.

Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:

1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności konsument wskazał przedpłatę na konto bankowe.

Przewidywany czas dostarczenia to 1 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy.

§ 4

Forma płatności

Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:

  1. Przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Usługodawcy:

International Trade Ernest Pielaciński z siedzibą w Wyszogrodzie

Nest Bank 37 2530 0008 2060 1047 4867 0001

  • Za pośrednictwem operatora systemu płatności Tpay
  • Za pośrednictwem operatora systemu płatności Paypal

Nie ma możliwości opłacenia towaru gotówką

Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

§ 5

Forma dostawy

Zamówione towary dostarczane są kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej

Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta w potwierdzonym zamówieniu.

Odbiór osobisty zamówionego Towaru jest możliwy w magazynie Sprzedawcy, adres: ul. Taneczna 59L, 02-829 Warszawa po uprzednim dokonaniu płatności. W razie osobistego odbioru Towarów Klient nie ponosi kosztów dostawy.

§ 6

Koszt dostawy

Koszt dostarczenia towaru to 15,98 zł brutto.

Koszt dostawy towaru ponosi kupujący

Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień).

§ 7

Reklamacje Konsumenckie

Sklep internetowy 4convy.com jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;

wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;

Po otrzymaniu zawiadomienia konsument otrzyma, na podany adres e-mail, zgłoszenie reklamacyjne w formacie .pdf, które po wydrukowaniu i podpisaniu należy przekazać sprzedawcy.

Konsument może skorzystać z wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,

określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju

dowód zakupu reklamowanego towaru,

opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,

żądanie reklamującego,

datę wniesienia reklamacji,

podpis zgłaszającego reklamację,

w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

W celu umożliwienia Sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, Konsument obowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je Sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, aby Sprzedawca mógł dokonać oględzin lub oddać reklamowane towary celem zaopiniowania ich przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Ponadto konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Prowadzenie przez Sklep internetowy 4convy.com postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:

prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl

Ponadto Sklep internetowy 4convy.com podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań́ umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. PlatformaODRdziałająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§ 8

Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 8 ust. 12, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 8 ust. 11.

Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.

Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument może:

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w następującej formie:

  1. Elektronicznie poprzez wysłanie oświadczenia na adres: kunde@4convy.com
  2. pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia na adres: International Trade Ernest Pielaciński, ul. Płocka 33a, 09-450 Wyszogród

Okres odstąpienia, o którym mowa § 8 ust. 2, jest dotrzymany, jeżeli konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.

Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na konsumencie.

Sklep internetowy 4convy.com zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca zwraca konsumentowi koszty dostarczenia towaru – koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru.

Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności Sklep 4convy.com dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument odsyła towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.

Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.

Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym 4convy.com ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą; koszt odesłania może zostać oszacowany przez konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na odległość.

Sklep 4convy.com nie przewiduje prawa odstąpienia określonego w § 8 ust. 1-11 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w następujących przypadkach:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9

Rękojmia

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej konsumencką Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za wady na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres: kunde@4convy.com lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny: International Trade Ernest Pielaciński, Wyszogród 09-450, ul. Płocka 33a.

Pismo z zawiadomieniem o wadzie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, datę zakupu Towaru, datę wystąpienia wady, opis wady i żądanie Klienta.

Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 10

Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu sklepu internetowego 4convy.com

International Trade Ernest Pielaciński z siedzibą w Wyszogrodzie umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego 4convy.com.

Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych klientów sklepu internetowego 4convy.com oraz usługodawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej usługodawcy przy opisach towarów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.

Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych),

nawołujące do nienawiści czy przemocy,

obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi,

pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja).

Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii.

§ 11

Postanowienia końcowe

Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach sklepu internetowego 4convy.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.

Sklep internetowy 4convy.com nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego 4convy.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego 4convy.com oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy).

Sklep internetowy 4convy.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1: Odstąpienie od umowy

https://4convy.com/wp-content/uploads/2020/02/Załącznik-nr-1-Odstąpienie-od-umowy.pdf

Załącznik 2: Zgłoszenie reklamacyjne

https://4convy.com/wp-content/uploads/2020/02/Załącznik-nr-2-Zgłoszenie-reklamacyjne.pdf